Download the new Sentara mobile app

Language Assistance Services

Sentara Healthcare provides its patients and their families with qualified interpreters for languages other than English and for Sign Language (ASL). If you need a professional non-English spoken or sign language interpreter, please contact us at 844-809-6648.

አማርኛ (Amharic):
ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 844-809-6648.

العربية (Arabic):
ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة
اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 6648-809-844-

Bassa (Bassa):
YI LÈ : I balè u mpòt Bassa, bot ba kòbòl mahòp yanga bayé ha i nyuu hola wè.
Sébél I nsinga ini: 844-809-6648.

বাংলা (Bengali):
মনোযোগ দিন : আপনি যদি (ভাষা )এ কথা বলেন তাহলে বিনামূল্যে আপনি ভাষা সহায়তা পেতে পারেন 844-809-6648 এ ফোন করুন

ខ្មែរ (Cambodian):
សម្គាល់៖ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយ (ភាសា)
សូមទាក់ទងមកសេវាផ្នែកជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈទូរសព្ទលេខ 844-809-6648 ។

中文 (Chinese):
注意:如果您讲中文普通话,则将为您提供免费的语言辅助服务。
请致电 844-809-6648。

فارسی (Farsi):
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت
رايگان براي شما فراهم مي باشد. با 6648-809-844 تماس بگيريد.

Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 844-809-6648.

Deutsch (German):
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: 844-809-6648.

ગજુરાતી (Gujarati):
સુચનાા: જો તમે ગજુ રાતી બોલો છો, તો તમારા માટે ભાષા સહાય સેવાઓ નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે.
ફોન કરો 844-809-6648.

हिंदी (Hindi):
ध्यान दें : यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायताा सेवाएं उपलब्ध हैं।
844-809-6648 पर कॉल करें।

Hmoob (Hmong):
LUS CEEV: Yog koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj.
Hu rau 844-809-6648.

Asụsụ Igbo (Igbo asusu (Ibo)):
NRỤBAMA: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ dịịrị gị n’efu.
Kpọọ 844-809-6648.

日本語 (Japanese):
重要:日本語を話される場合、無料の言語支援 サービスをご利用いただけます。
844-809-6648 へお電話ください。

한국어 (Korean):
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수
있습니다.
844-809-6648 번으로 전화해 주십시오.

ພາສາລາວ (Laotian):
ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ໂທ 844-809-6648.

Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ! Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 844-809-6648.

Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 844-809-6648.

ارُدُو (Urdu):
دھیان دیں: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کے لئے مفت میں زبان کی خدمات موجود ہیں۔
پر کال کریں۔ 844-809-6648

Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 844-809-6648.

èdè Yorùbá (Yorùbá):
ÀKÍYÈSÍ: Tí o bá ń sọ èdè Yorùbá, àwọn iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ èdè wà fún ọ́ ní ọ̀fẹ́.
Pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 844-809-6648.

sentara app mobile

Sentara mobile app tower ad