Sentara OrthoJoint Center | Sentara Halifax Regional Hospital

Watch: Sentara OrthoJoint Center | Sentara Halifax Regional Hospital

Mesfin Shibeshi, D.O. discusses Sentara Halifax Regional Hospital and the newly opened Sentara OrthoJoint Center in South Boston, VA.