Dr. Jim Dowd, Sentara Leigh Hospital, Sentara OrthoJoint Center

Dr. Jim Dowd, Sentara Leigh Hospital, Sentara OrthoJoint Center

Watch: Dr. Jim Dowd, Sentara Leigh Hospital, Sentara OrthoJoint Center