Language Assistance Services

Sentara Healthcare provides its patients and their families with qualified interpreters for languages other than English and for Sign Language (ASL). If you need a professional non-English spoken or sign language interpreter, please contact us at 844-809-6648.

አማርኛ (Amharic):
ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 844-809-6648.

العربية (Arabic):
ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة
اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 6648-809-844-

Bassa (Bassa):
YI LÈ : I balè u mpòt Bassa, bot ba kòbòl mahòp yanga bayé ha i nyuu hola wè.
Sébél I nsinga ini: 844-809-6648.

বাংলা (Bengali):
মনোযোগ দিন : আপনি যদি (ভাষা )এ কথা বলেন তাহলে বিনামূল্যে আপনি ভাষা সহায়তা পেতে পারেন 844-809-6648 এ ফোন করুন

ខ្មែរ (Cambodian):
សម្គាល់៖ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយ (ភាសា)
សូមទាក់ទងមកសេវាផ្នែកជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈទូរសព្ទលេខ 844-809-6648 ។

中文 (Chinese):
注意:如果您讲中文普通话,则将为您提供免费的语言辅助服务。
请致电 844-809-6648。

فارسی (Farsi):
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت
رايگان براي شما فراهم مي باشد. با 6648-809-844 تماس بگيريد.

Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 844-809-6648.

Deutsch (German):
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: 844-809-6648.

ગજુરાતી (Gujarati):
સુચનાા: જો તમે ગજુ રાતી બોલો છો, તો તમારા માટે ભાષા સહાય સેવાઓ નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે.
ફોન કરો 844-809-6648.

हिंदी (Hindi):
ध्यान दें : यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायताा सेवाएं उपलब्ध हैं।
844-809-6648 पर कॉल करें।

Hmoob (Hmong):
LUS CEEV: Yog koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj.
Hu rau 844-809-6648.

Asụsụ Igbo (Igbo asusu (Ibo)):
NRỤBAMA: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ dịịrị gị n’efu.
Kpọọ 844-809-6648.

日本語 (Japanese):
重要:日本語を話される場合、無料の言語支援 サービスをご利用いただけます。
844-809-6648 へお電話ください。

한국어 (Korean):
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수
있습니다.
844-809-6648 번으로 전화해 주십시오.

ພາສາລາວ (Laotian):
ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ໂທ 844-809-6648.

Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ! Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 844-809-6648.

Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 844-809-6648.

ارُدُو (Urdu):
دھیان دیں: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کے لئے مفت میں زبان کی خدمات موجود ہیں۔
پر کال کریں۔ 844-809-6648

Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 844-809-6648.

èdè Yorùbá (Yorùbá):
ÀKÍYÈSÍ: Tí o bá ń sọ èdè Yorùbá, àwọn iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ èdè wà fún ọ́ ní ọ̀fẹ́.
Pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 844-809-6648.